ابومسلم خراسان ........ دوستت داریم فراوان

روقلب من نوشته ............... مشکی رنگ عشقه 

سال نو  بر همه هواداران باغیرت ابومسلم مبارک

اهم رویدادهای وبگاه رسمی هواداران ابومسلم خراسان