امید اعتمادى شنبه 21 خرداد 1390

امید اعتمادى ، لیدر متعصب مشكى پوشان