align=bottom
رئیس کمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: دریافت سفته از بازیکنان فوتبال پایه خراسان رضوی غیرقانونی است. حمیدرضا ذکاوتی اظهار داشت: با توجه به آیین‌نامه فدراسیون فوتبال، تمامی قراردادهای بازیکنان پایه و آماتور یک‌ساله است اما مدتی است که تعدادی از باشگاه‌ها اقدام به گرفتن سفته از والدین بازیکنان می‌کنند. ذکاوتی تصریح کرد: این مهم با این هدف صورت می‌گیرد که ...
 بازیکن نتواند قرارداد خود را با باشگاه مربوطه فسخ کند.

رئیس کمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: با توجه به سوءاستفاده مدیران و مربیان برخی باشگاه‌ها از این عدم آگاهی اولیاء فوتبالیست‌ها، چنانچه مواردی مانند این شکل گرفت باید هیئت فوتبال استان را در جریان بگذارند.

تسنیم